Board Members

 Kezheng Wang (President)
Bill Hou  (Vice President) David Sun (Vice President)
 Jesy Wen (Vice President) Arthur Meng (Vice President)
Grace Song  Ying Ye (Finance)
Yun Bai Yafei Wu
Zhenming Song Renlin Xu
Qian Liu  David Li
 Catherine Si  Kelly Huang
 Sarah Feng Huiming Gu
 Laurel Zhang